PK YHCT Thiên Thảo Đường - Tâm Lĩnh

PK YHCT Thiên Thảo Đường - Tâm Lĩnh

PK YHCT Thiên Thảo Đường - Tâm Lĩnh

PK YHCT Thiên Thảo Đường - Tâm Lĩnh

PK YHCT Thiên Thảo Đường - Tâm Lĩnh
PK YHCT Thiên Thảo Đường - Tâm Lĩnh

Thiền thương

Rất nhiều Bạn tìm thiền để chữa bệnh khi cuộc đời vương vào bệnh thật ngặt...
Những điều quý giá trong tu tập Thiền Thương
Thiền là một con đường dài, được đo bằng những bước chân. Bước chân thường...
Hay Thương bớt khổ đời thường, Thân Tâm an lạc đời thường nên thương.
Thật ra thiền là thiền thôi, như sông có nguồn từ suối, suối có nguồn từ vô...
Con người sinh ra đã ở trong quy luật hằng định tự nhiên: “Sinh – lão – bệnh...
Nói là Năng lượng Ánh Sáng, nhưng thực ra nó không liên quan gì đến năng lượng...
LÀM SAO ĐỂ TỨC KHẮC CÓ ĐƯỢC NĂNG LƯỢNG ÁNH SÁNG?
Cho người xa cũng nhớ cho người gần. Gia đình, làng xóm, bạn bè, ân nhân trước....
SUỐI LÀNH TRONG Muôn người hội tụ Suối Lành Trong, Nhiều khóa Thiền Thương tay...
Chúng con xin kính trình các Bậc Thiêng Liêng, thông báo khóa học Thiền Thương khóa...
Gọi điện
Sms
Chỉ đường