DỊCH LÝ và Y DỊCH (Phần Một)

DỊCH LÝ và Y DỊCH (Phần Một)

DỊCH LÝ và Y DỊCH (Phần Một)

DỊCH LÝ và Y DỊCH (Phần Một)

DỊCH LÝ và Y DỊCH (Phần Một)
DỊCH LÝ và Y DỊCH (Phần Một)

DỊCH LÝ và Y DỊCH (Phần Một)

Đây là Bản đồ đầu tiên các Hiền nhân tìm thấy trên một dòng sông, gọi là HÀ ĐỒ, nói về sự quy luật vận hành của Trời Đất

GiẢI THÍCH SỰ HÌNH THÀNH HÀ ĐỒ

Chấm màu đen thuộc ÂM - Chấm màu đỏ thuộc DƯƠNG. Như vậy sự vận hành trong trời đất gồm hai nhân tố trọng yếu là âm và dương. Chổ nhiều chổ ít là hình thành quy luật vận hóa bốn phương tám hướng, bốn mùa Xuân hạ Thu Đông... 

 


Chia sẻ:

Bài viết khác

Gọi điện
Sms
Chỉ đường